เตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมวานาเวลเนสรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากร เข้าร่วมระดมความคิดอย่างบูรณาการ ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)