ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุน American Chamber Of Commerce In Thailand Foundation (ATF) Scholarship Program

         ด้วยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปี 2566 ให้แก่นักศึกษาชาวไทยที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 1 ภายใต้โครงการ American Chamber of Commerce in Thailand Foundation (ATF) Scholarship Program โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนุบสนุนจำนวน 25,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา อีกทั้งจะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและค่ายที่จัดโดยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันและสมาชิกหอการค้าอเมริกัน รวมถึงได้มีโอกาสพบปะกับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพอย่างรอบด้าน   ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครขอรับทุนได้ที่ https://www.amchamthailand.com/ amcham-scholarships พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อผู้ให้ทุนโดยตรงที่ Ms. Jittapat Sirison (Public Policy and Foundation Officer) โทร. 02 119 3365 อีเมล์ pat@amchamthailand.com

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2023

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2023 สำหรับแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 1 คู่ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทยและประเทศสวีเดน ที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน (ประเทศไทย 1 ราย และ ประเทศสวีเดน 1 ราย) โดยมีระยะเวลาการให้ทุน 1 ภาคการศึกษา หรือ 4 เดือน ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร เงื่อนไขทุน ฯลฯ ที่ >> https://drive.google.com/drive/folders/1Nyd4aLyHVB0zQ3vNYh1hf6ofXCVNKm17 กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 (ตามเวลาประเทศสวีเดน) และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ admin2@asemduo.org

เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย (ไม่จำกัดสาขาวิชา) ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainability Outcomes Survey)

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย (ไม่จำกัดสาขาวิชา) ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainability Outcomes Survey) ในรูปแบบออนไลน์ โดยสแกน QR Code ภายในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม 📍ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 230,000 บาท

สํานักงานประกันสังคมขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวดโดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ งานประกันสังคมภายใต้หัวข้อ “เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล” และหัวข้อ “อุ่นใจวัยเกษียณ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 230,000 บาท พร้อมโล่หรือเกียรติบัตร คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานในนามบุคคล หัวข้อการประกวด (เลือกประกวดได้เพียง 1 หัวข้อ) เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล อุ่นใจวัยเกษียณ การดําเนินกิจกรรม รับสมัครการประกวดคลิปวิดีโอ วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2566 ส่งผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ วันที่ 6 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2566 ประกาศผล ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 การมอบรางวัลภายในวันที่ 3 กันยายน 2566 …

โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม 📍ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 230,000 บาท Read More »

พิธีเปิดและการนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566

พิธีเปิดและการนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป พบการนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษา – กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกก บ้านเหล่าหมากบ้า – กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ บ้านโคกสะอาด – กลุ่มท่องเที่ยวนวัตวิถี อำเภอกู่แก้ว – กลุ่มจักสาน บ้านอนามัยไทยเจริญ – กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร บ้านเชียงกรม – กลุ่มสินค้า OTOP ชุมชนแม่จ๊อด บ้านกองนาง – วิสาหกิจอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มอุดรธานี จัดโดย ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุม AIPH Spring Meeting รายงานความคืบหน้าการจัดงานพืชสวนโลก 2569 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุม AIPH Spring Meeting รายงานความคืบหน้าการจัดงานพืชสวนโลก 2569 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส วันที่ 11-15 มีนาคม 2566 วันที่ 11-15 มีนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการ (UDRU MICETHEC) ร่วมเดินทางกับคณะผู้บริหารจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม AIPH Spring Meeting เพื่อรายงานความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พศ.2569 ต่อคณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส