ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศนักศึกษารูปแบบพิเศษ และนักศึกษาตกรุ่นทั้งภาคปกติและรูปแบบพิเศษที่มีความประสงค์จะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 3/2563

เข้าประชุมพร้อมกัน ณ ห้อง 324 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564เวลา 12.00-13.00 น.

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาและลำดับที่นั่งปฐมนิเทศฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2563

การจัดการการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ การตลาด บริหารทรัพยากรมนุษย์ นิเทศศาสตร์ การเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์ ทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563

สามารถทำแบบประเมินผ่านทาาง QR code ที่ระบุด้านล่าง หรือคลิกที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/okAmUvFriBmP7qmXA ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายและประกวดคลิปวิดีโอผู้สูงอายุ หัวข้อ “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นโควิด” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564

ใบสมัครประกวดคลิป.pdf ใบสมัครประกวดภาพถ่าย.pdf หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดิโอ.pdf หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ .pdf

ประกาศ นักศึกษาภาคปกติที่ยื่นเอกสารฝึกงาน ภาคเรียนที่3/2563 เข้าปฐมนิเทศพร้อมกัน

นักศึกษาโปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ถ้าพบข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นิเทศศาสตร การเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี