ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปฐมนิเทศฝึกงาน วันที่ 27 ต.ค. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17

#ประกาศปฐมนิเทศฝึกงาน วันที่ 27 ต.ค. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 -เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 – 08.30 น. -นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย คลิกที่ลิงค์  👇👇👇 https://ms.udru.ac.th/msservice/assets/pdf/uniform.pdf -ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศได้ที่ 👇👇👇 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WyGdtCaQCVNjPy4OEih9RN3SvLa191Y20p0rJx0GjYw/edit#gid=1646108450  

โรงแรมแอดลิบ ขอนแก่น เปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมออกฝึกงานในปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์ โรงแรมแอดลิบ ขอนแก่น เปิดรับการฝึกงานให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมออกฝึกงานในปีการศึกษา 2567

สำรวจรายชื่อ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์ จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาลัยราชภัฎ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 52 ภูพานเกมส์

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ส่งแพลตฟอร์ม เพื่อสำรวจรายชื่อ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์ จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาลัยราชภัฎ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 52 ภูพานเกมส์ ที่กำหนดการแข่งขันในวันที่ 22 ธันวาคม – 23 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร และขอความร่วมมือให้ท่าน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มดังกล่าว ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 23.59 น. เพื่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEzliM-_Sn2We5qnVxJ7luTaYje8T5CUDei8Yk3ESn2kgetw/viewform?usp=sf_link

เด็กเก่ง วจ. ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา จากสมาคมการตลาดจนจบการศึกษา

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2566 สมาคมการตลาดและมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ได้จัดงานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 แก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดีและมีศักยภาพที่จะเป็นนักการตลาดที่ดี ณ โรงแรมไอบิสแบงค็อก สาทร กรุงเทพมหานคร #ขอแสดงความยินดี กับ นายอนุชา หล้าแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา เมื่อตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีรับมอบทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 36,000 บาท และการอบรมพัฒนาศักยภาพนักการตลาด จากสมาคมการตลาดจนจบการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกิตติมศักดิ์ และมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและให้โอวาทและความรู้แก่นิสิต นักศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษานี้ด้วยครับ ในโอกาสนี้ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธินประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมฯ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของมูลนิธิสำหรับทุนการศึกษาที่ได้เป็นทุนต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษา และนักศึกษาที่ได้ทุนจะได้มีโอกาสเข้าฟังการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมการตลาด การเข้าร่วมโครงการ Marketing trainee ฯลฯ โดยมูลนิธิฯให้การสนับสนุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอแสดงยินดีด้วยอีกครั้งกับพี่เป็ด เราด้วยนะครับ #สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย #มูลนิธิเพื่อการศึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย #MATsoiety  

ประกวดโครงการ Digiwar ปี 5 ในหัวข้อ “Hydrogen คืออะไร…? ใครรู้บ้าง”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการ Digiwar ปี 5 ในหัวข้อ “Hydrogen คืออะไร…? ใครรู้บ้าง” ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร และสิทธิเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าลำตะคอง ระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบไฮโดรเจน ฯ พร้อมดูระบบผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าใต้ดินลำตะคองฯ ตามเงื่อนไขของ กฟผ. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ประเด็น การกำหนดกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสาร และการติดตามประเมินผลการสื่อสาร เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เข้าประกวดได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่สำคัญสำหรับเทรนด์พลังงานโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะพลังงานไฮโดรเจน รวมถึงส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพลังงานที่ถูกต้องให้กลุ่มเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูลสู่สังคมวงกว้างต่อไป เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เข้าประกวดได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลที่ทันสมัย คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมประกวด นิสิต นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ อายุระหว่าง18-25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดแบบทีม ทีมละไม่เกิน 1-3 คน โดยสมาชิกในทีมสามารถมาจากสถาบันการศึกษาระดับชั้นและอายุที่แตกต่างกันได้ …

ประกวดโครงการ Digiwar ปี 5 ในหัวข้อ “Hydrogen คืออะไร…? ใครรู้บ้าง” Read More »