ประกาศ นักศึกษารูปแบบพิเศษสาขาวิชาการบัญชี รหัส 632005011 และนักศึกษาตกรุ่น ที่มีความประสงค์จะออกฝึกงาน เข้าประชุมพร้อมกัน