อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมLISREL