ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดือนมิถุนายนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ(ภาคปกติ) ปีการศึกษา2565