โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมบลูโฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชต สวนสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงบประมาณ และบริการวิชาการ เป็นผู้รายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทาง นโยบาย และยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และคณะวิทยการจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) จากนั้น ได้รับเกียรติจาก ดร.วิสิทธิ์ มะณี เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และในช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งนำทีมโดย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสำนักงาน ในการจัดทำแผนฯ กับกลุ่ม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ที่เข้าร่วมอบรมได้ระดมความคิดอย่างบูรณาการในการจัดการทำแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมชาติ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อีกทั้งยังนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีทักษะในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิด ผลสัมฤทธิ์เป็นการพัฒนาอย่างมีระบบและกระบวนการในการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณที่สอดคล้องกับการแผนปฎิบัติราชการภายใต้การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะการณ์ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป