ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เลือกตั้งนายกและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ