ผลการแข่งขัน วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานเหนือ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2565

การแข่งขันทักษะทางการตลาดดิจิทัล (Cool Content Contest)

🥇รางวัลชนะเลิศ ทีมอุดร2

นางสาวสิริขวัญ บุญจันทร์ สาขาวิชาการตลาด

นางสาวกวินนา แสนกอง สาขาวิชาการตลาด

นายนันทพล รูปสม สาขาวิชาการตลาด

🏅รางวัลชมเชย ทีม อุดร1

นายอนุชา หล้าแก้ว สาขาวิชาการตลาด

นายธนภัทร แทนทุมมา สาขาวิชาการตลาด

นางสาวสิริญากร จรรย์รมณ์ สาขาวิชาการตลาด

————————-

การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจด้วย Businesss Model Canas ในหัวข้อสินค้าชุมชนของดีประจำจังหวัด

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นายเพชรอุดม กุลสงคราม สาขาวิชาการจัดการ

นายนรอินทร์ ดีประเสริฐดำรง สาขาวิชาการจัดการ

นางสาวปฏิมาภรณ์ มีสิงห์ สาขาวิชาการจัดการ

————————-

การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี

🥇รางวัลชนะเลิศ

ทีม นางสาวสมฤทัย พันสี สาขาวิชาการบัญชี

และนางสาวจันทิมา ดีโท สาขาวิชาการบัญชี

🏅รางวัลชมเชย

ทีม นางสาวปรียาภรณ์ โยกบุ สาขาวิชาการบัญชี

และนางสาวธนัญญา บับพาจันทร์ สาขาวิชาการบัญชี

————————-

การแข่งขันทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์

สร้างสรรค์ content ผ่านแพลตฟอร์ม tiktok

🥇รางวัลชนะเลิศ

นายคุณากร อินทร์คำ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นายภาณุพงษ์ ผาทอง สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นายสิทธิศักดิ์ มูลโต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายจิตรกร นิลม่วง สาขาวิชานิเทศศาสตร์

น.ส.รัตติกา รอดบุญมา สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นายภาวศุทธิ์ กางทอง สาขาวิชานิเทศศาสตร์

————————-

การแข่งขันประกวดร้องเพลง

ประเภทเพลงสากล

🥇รางวัลชนะเลิศ

น.ส.ธิติยา พบเกาะ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นายวิทวัส อาษานาม สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประเภทเพลงลูกทุ่ง

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

น.ส.ปิยธิดา แสนแป้ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

🏅รางวัลชมเชย

นายพิษณุ หาญชัย สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

————————-

การแข่งขันทักษะทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ค็อกเทล)

🥉รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวปราณี เพชรสังคูณ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

นายอภิชาติ อารามพระ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

นายณัฐพงษ์ ศรีบุญ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

————————-

การแข่งขันทักษะทางเศรษฐศาสตร์

🥇รางวัลชนะเลิศ

นางสาวกรรณิการ์ บุคคล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Miss Lo Thi Thu Trang สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

🎖️รางวัลชมเชย

นางสาวณัฐชนน ละดาดก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

นางสาวพิยดา วัสสา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

————————-

การแข่งขันทักษะทางโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Pingpong Ball )

🎖️รางวัลชมเชย

นายรัญชน์ สมวงศ์

นายพงษ์พิพัฒน์ ใจหาญ

นายกฤษฎา โยธา

————–

การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวจันทราทิพย์ เพชรพลอย

นายพร้อมพงษ์ กองอุดม

นายศราวุธ คุณวงศ์