ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้กับนักศึกษาที่กักตัวเนื่องจากติดเชื้อ Covid 19 ที่ Home lsolation มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้กับนักศึกษาที่กักตัวเนื่องจากติดเชื้อ Covid 19 ที่ Home lsolation มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)