ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายหลังเทศกาลปีใหม่