ตรวจ ATK อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการก่อนเปิดภาคเรียน