หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 และแนวปฏิบัติของนักศึกษาหากพบการติดเชื้อโควิด 19 หรือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง