ประกาศปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตกรุ่น ที่แจ้งความประสงค์ออกฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 2/2564 แล้ว เข้าปฐมนิเทศออนไลน์พร้อมกัน ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

ประกาศปฐมนิเทศ
นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตกรุ่น ที่แจ้งความประสงค์ออกฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 2/2564 แล้ว เข้าปฐมนิเทศออนไลน์พร้อมกัน ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.

คลิกลิงก์
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3agxdQ5mt4R4Tefm5vEgGCw2Ro9_nPIiWjdWA1-WmUFyw1%40thread.tacv2/1636709152592?context=%7b%22Tid%22%3a%222f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8%22%2c%22Oid%22%3a%2245c56117-9ba7-42ae-8b8b-1b2c27a98864%22%7d

🕣กำหนดการ
เวลา 08.30-09.00 น. รายงานตัวใน Microsoft Teams และลงชื่อเข้าปฐมนิเทศที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdeGr8Z2BR617…/viewform
เวลา 09.00 – 12.00 น. ปฐมนิเทศ

🔴หมายเหตุ ผู้ที่เข้าร่วม Microsoft Teams และลงชื่อหลัง 11.00 ถือว่าสาย หัก 10 คะแนน