คณบดี วิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏอุดรธานีร่วม MOU เครือข่ายราชภัฏ 10 แห่งทั่วประเทศ ขับเคลื่อนงดเหล้า

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ทาบม.ราชภัฏ 10 แห่ง MOU ผลิตสื่อกระตุ้นเตือน “งดเหล้า”
นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขานรับ ตั้งทีมผลิตสื่อคลิปวีดิโอรณรงค์ ร่วมนำเสนอเวทีระดับประเทศ
ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้เกียรติลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมและสุขภาวะชุมชน (MOU)

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 327 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โดยมีรองคณบดีเข้าร่วมเป็นเกียรติ ประกอบด้วย
ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์
ผศ.ปณิธาน เมฆกมล

ผู้ช่วยคณบดีประกอบด้วย
อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย
อ.บุณยนุช สุทธิอาจ

อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบด้วย
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

และนักศึกษานิเทศศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมพิธีคับคั่ง

สำหรับการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมและสุขภาวะชุมชนระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
ภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมและสุขภาวะชุมชน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ สถานีโทรทัศน์ไทยเคเบิลบรอดแคสติ้ง 37HD

การลงนามความตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคมในการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงสถานการณ์โควิด “นวัตกรรมสื่อสังคมและเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมและสุขภาวะชุมชน”

ร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการผลิตสื่อรณรงค์ และให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การดื่มเหล้าของประชาชนไทย เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้ และสื่อสารรณรงค์ออกมาในรูปแบบคลิปวีดิโอ และนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลายให้ประชาชนได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มเหล้า