ประชาสัมพันธ์ การเสวนาพัฒนาโจทย์วิจัย ประเด็น “โอกาสการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ ” และ “การแสวงหาโอกาสจากห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มและ เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง ด้าน BCG Economy”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม การเสวนาพัฒนาโจทย์วิจัย ประเด็น

“โอกาสการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ ”

และ

“การแสวงหาโอกาสจากห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มและ เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง ด้าน BCG Economy”

วันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ลงทะเบียนเข้าร่วม+ Onsite ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี +
Online ผ่านช่องทาง Zoom Meeting
Online ผ่านช่องทาง Facebook Live สถาบันวิจัยและพัฒนา @udrurdihttps://forms.gle/yjTCMuM53SaXvJoQ9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โทร 042-211040 ต่อ 1702 หรือ 096-310-1115
E-mail: jobudru2018@gmail.com