ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่ได้ยืนคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา ที่ยังไม่เข้ามารับบัตรนักศึกษา