ประชาสัมพันธ์ ตารางการฉีดวัคซีน นักศึกษาในสาขาวิชาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สามารถมารับวัคซีนได้ตามตาราง (โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)