ประกาศ เรื่องแนวทางจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติของบุคลากร นักศึกษา กรณีเพื่อควบคุมป้องการแพร่ระบาดโควิด-19