ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษา รอบที่2 (Quota) คณะวิทยาการจัดการ