ประกาศนักศึกษารูปแบบพิเศษ และนักศึกษาตกรุ่นทั้งภาคปกติและรูปแบบพิเศษที่มีความประสงค์จะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 3/2563

เข้าประชุมพร้อมกัน

ณ ห้อง 324 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
เวลา 12.00-13.00 น.