คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชพร มานะจิตร

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชพร มานะจิตร (อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ทางด้านสายงานการสอน และได้ขึ้นรับเกียรติบัตรจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เนื่องในพิธีงานวันครูจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 63 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู เพื่อให้ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย