วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอปิดรับบทความชั่วคราว

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ขอปิดรับบทความ ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้วิจัยทุกท่านที่ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี