โครงการเงินสวัสดิการ คณะวิทยาการจัดการ การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563

โครงการเงินสวัสดิการ คณะวิทยาการจัดการ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี