ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จ านวน ๑ ห้อง ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)