ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครบทความวิจัย

เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเป็นจำนวนมาก!! ใน การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2562 เรื่อง “การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0” ทางคณะผู้จัดฯ จึงขยายเวลารับบทความวิจัย ถึงวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ms.udru.ac.th/MSRC2019