การแข่งขันทักษะวิชาการผ่านแนวคิดวิศวกรสังคม “ภาพฝันที่อยากให้เป็น”

การแข่งขันทักษะวิชาการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านแนวคิดวิศวกรสังคมภายใต้แนวคิด “ภาพฝันที่อยากให้เป็น” ภายใต้โครงการ โครงการ พัฒนาผู้นำนักศึกษาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดโดยคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับสมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

ขอเชิญชวนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านแนวคิดวิศวกรสังคมภายใต้แนวคิด “ภาพฝันที่อยากให้เป็น” โดยการหยิบยกผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นของท่านมาคิด ออกแบบ ปรับปรุง พัฒนากระบวนการและสร้างสรรค์ ออกมาเป็นภาพฝันต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยากให้เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการแนวคิดวิศวกรสังคม

กฎกติกา

  • ทีมแข่งขัน 1 – 5 คน
  • เวลาการนำเสนอไม่เกิน 5 นาที และถามตอบ 2 นาที
  • นักศึกษาสามารถนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาจัดแสดงหรือนำเสนอผ่านสื่อนำเสนออื่นๆได้

เกณฑ์การพิจารณา

  • การนำเสนอแสดงถึงกระบวนการคิด MIC model ซึ่งประกอบด้วย การปรับปรุง (Modify) ยกระดับ (Improve) และสร้างเพิ่ม (Create)
  • กระบวนการพัฒนาควรแสดงถึงทักษะที่สำคัญของวิศวกรสังคมคือ นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม
  • ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พัฒนาต้องตอบโจทย์ชุมชน

รางวัลประกวด

  • อันดับ 1 3,000 บาท
  • อันดับ 2 2,000 บาท
  • อันดับ 3 1,000 บาท
  • ทุกอันดับและรางวัลชมเชย จะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน

การยืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัล

ขอให้ตัวแทนกลุ่มนำบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรประชาชน) มาเป็นหลักฐานเพื่อรับเงินรางวัล

ติดต่อสอบถาม

อ.ณพล ธนาวัชรากุล 062-140-5915