ประชุม AIPH 75th Annual Congress รายงานความคืบหน้าการจัดงานพืชสวนโลก 2569

วันที่ 17-22 กันยายน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์  การท่องเที่ยวและการบริการ (UDRU MICETHEC) ร่วมเดินทางกับคณะผู้บริหารจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(TCEB) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม 75th AIPH Annual Congress เพื่อรายงานความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พศ.2569 ต่อคณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ณ เมืองชุนชอนสาธารณรัฐเกาหลี