โครงการอบรมการสร้างคอนเทนต์ทางการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการอบรมการสร้างคอนเทนต์ทางการจัดการ โดยใช้โปรแกรมCanva เพื่อการใช้งานในงานธุรกิจ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ในการใช้ทักษะทางการจัดการและการใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานของตนต่อองค์กร นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เพิ่มทักษะในการวางแผนคอนเทนต์ทางการจัดการโดยใช้โปรแกรมแคนวา(Canva) การกำหนดเป้าหมาย การสร้างเพจในเฟชบุ๊คและการขายสินค้าใน MarketPlace รวมไปถึงการใช้งานใน Business Suite เพื่อเพี่มพูนความรู้และความสามารถในการใช้ทักษะทางต้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ณ ห้อง 1706 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยากรฝึกอบรม