อาจารย์บัญชีวจ.เก่ง ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น (The Best Paper Awards) การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2023)”

   
🎉 ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น และ ผศ.สุริสา จัตุชัย จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่นำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานส่งผลต่อทักษะการทำวิจัยและความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”
เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ
🎖ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น (The Best Paper Awards)🎖
การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2023)” ภายใต้หัวข้อ “Roles of Accounting Education and Sustainability”
การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2023)” ภายใต้หัวข้อ “Roles of Accounting Education and Sustainability” ซึ่งการประชุมและสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Hybird Meeting โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย รศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาฯ และ รศ. ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมและสัมมนาระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมและสัมมนาฯ วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566
จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะทำงานโครงการเครือข่ายหลักสูตรการบัญชีในประเทศไทย Thailand Accounting Program Network (TAP-Net)