แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สาวิตรี บุญมี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาตราจารย์ จาก คำสั่งมหาวิทยาลัย ๐๑๗๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ 2 ท่านเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.พีระนันท์ คำบอนพิทักษ์ และ ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาตราจารย์ จาก มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุธ ผิวแดง เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุธ ผิวแดง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยพะเยา