ภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2563หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมดอกจาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คะแนนประเมิน-ระดับหลักสูตร 3.46

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2563หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2563หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 คะแนนประเมิน-ระดับหลักสูตร 3.37