ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุม AIPH 75th Annual Congress รายงานความคืบหน้าการจัดงานพืชสวนโลก 2569

วันที่ 17-22 กันยายน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์  การท่องเที่ยวและการบริการ (UDRU MICETHEC) ร่วมเดินทางกับคณะผู้บริหารจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(TCEB) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม 75th AIPH Annual Congress เพื่อรายงานความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พศ.2569 ต่อคณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ณ เมืองชุนชอนสาธารณรัฐเกาหลี  

การนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี เป็นประธานในการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขับเคลื่อนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566 โดยความร่วมมือกับธนาคารออมสิน เป็นปีที่ 3 ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความก้าวหน้ายั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้ ประกอบด้วยตัวแทนชุมชนจากวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP/กลุ่มอาชีพ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนักศึกษา

การใช้งานระบบวารสาร Thaijo 2.0 คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบวารสาร Thaijo 2.0 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” ณ ห้องประชุมดอกจาน คณะวิทยาการจัดการ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจ ของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในการใช้ระบบวารสารฯ และเป็นการพัฒนามาตรฐานของวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี อาจารย์ชาตรี วงษ์แก้ว นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร

พิธีวางพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที4

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ร่วม พิธีวางพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ” พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม BCG ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว  

การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ (66-70)

วันที่ 13 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะและแผนปฎิบัติการของสาขา คณะวิทยาการจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)” ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรมเพื่อระดมความคิดอย่างบูรณาการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไปในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ระบบการบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลการดำเนินงานเป็นหลัก (Performance – based budgeting) ที่ใช้สำหรับการวัดผลการดำเนินงานในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตลอดจนเพื่อจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบายของการปฏิรูปราชการและการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นการพัฒนาอย่างมีระบบ และกระบวนการในการบริหารยุทธศาสตร์ และงบประมาณที่สอดคล้องกับการแผนปฏิบัติราชการ …

การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ (66-70) Read More »

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระรางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระรางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

โครงการอบรมการสร้างคอนเทนต์ทางการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการอบรมการสร้างคอนเทนต์ทางการจัดการ โดยใช้โปรแกรมCanva เพื่อการใช้งานในงานธุรกิจ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ในการใช้ทักษะทางการจัดการและการใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานของตนต่อองค์กร นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เพิ่มทักษะในการวางแผนคอนเทนต์ทางการจัดการโดยใช้โปรแกรมแคนวา(Canva) การกำหนดเป้าหมาย การสร้างเพจในเฟชบุ๊คและการขายสินค้าใน MarketPlace รวมไปถึงการใช้งานใน Business Suite เพื่อเพี่มพูนความรู้และความสามารถในการใช้ทักษะทางต้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ณ ห้อง 1706 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยากรฝึกอบรม  

อาจารย์บัญชีวจ.เก่ง ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น (The Best Paper Awards) การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2023)”

    ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น และ ผศ.สุริสา จัตุชัย จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่นำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานส่งผลต่อทักษะการทำวิจัยและความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น (The Best Paper Awards) การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2023)” ภายใต้หัวข้อ “Roles of Accounting Education and Sustainability” การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2023)” ภายใต้หัวข้อ “Roles of Accounting Education and Sustainability” ซึ่งการประชุมและสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Hybird Meeting โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย รศ. …

อาจารย์บัญชีวจ.เก่ง ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น (The Best Paper Awards) การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2023)” Read More »