ข่าวศูนย์ฝึกฯวิชาชีพ

ประกาศ รายชื่ออาจารย์นิเทศของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2564

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์นิเทศได้ที่เวปไซต์ “ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” https://ms.udru.ac.th/msintern/ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.ล็อคอินเข้าสู่ระบบ 2.เลือกเมนู 3.ข้อมูลการฝึกงาน 3.คลิก 🔎 ตรง “พิมพ์เอกสาร” 4.ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ด้านล่าง

ประกาศปฐมนิเทศ นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ออกฝึงานในภาคเรียนที่ 1/2564 แล้ว เข้าปฐมนิเทศออนไลน์พร้อมกัน ด้วยโปรแกรม Google Meet

คลิกลิงก์https://meet.google.com/qrf-ypix-xcrและล็อกอินด้วย @udru.ac.th กำหนดการเวลา 11.30-11.45 รายงานตัว ลงชื่อเข้าปฐมนิเทศใน Google Meetเวลา 11.45 – 13.00 น. ปฐมนิเทศ หมายเหตุ ผู้ที่เข้าร่วม Google Meet และลงชื่อหลัง 12.00 ถือว่าสาย หัก 10 คะแนน

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2563

การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การเงิน การจัดการทั่วไป การจัดการการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ของฝึกงานต่อ ภาคเรียนที่ 3/2563

การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การเงิน การจัดการทั่วไป การจัดการการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประกาศนักศึกษารูปแบบพิเศษ และนักศึกษาตกรุ่นทั้งภาคปกติและรูปแบบพิเศษที่มีความประสงค์จะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 3/2563

เข้าประชุมพร้อมกัน ณ ห้อง 324 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564เวลา 12.00-13.00 น.

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาและลำดับที่นั่งปฐมนิเทศฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2563

การจัดการการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ การตลาด บริหารทรัพยากรมนุษย์ นิเทศศาสตร์ การเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

แผนผังที่นั่ง และลำดับการรับหนังสือส่งตัวปฐมนิเทศฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2563

ลําดับสถานประกอบการเพื่อรับหนังสือส่งตัว ดาวน์โหลด PDF คลิก