ข่าวศูนย์ฝึกฯวิชาชีพ

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2563

การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การเงิน การจัดการทั่วไป การจัดการการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ของฝึกงานต่อ ภาคเรียนที่ 3/2563

การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การเงิน การจัดการทั่วไป การจัดการการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประกาศนักศึกษารูปแบบพิเศษ และนักศึกษาตกรุ่นทั้งภาคปกติและรูปแบบพิเศษที่มีความประสงค์จะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 3/2563

เข้าประชุมพร้อมกัน ณ ห้อง 324 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564เวลา 12.00-13.00 น.

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาและลำดับที่นั่งปฐมนิเทศฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2563

การจัดการการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ การตลาด บริหารทรัพยากรมนุษย์ นิเทศศาสตร์ การเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

แผนผังที่นั่ง และลำดับการรับหนังสือส่งตัวปฐมนิเทศฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2563

ลําดับสถานประกอบการเพื่อรับหนังสือส่งตัว ดาวน์โหลด PDF คลิก

ประกาศ นักศึกษาภาคปกติที่ยื่นเอกสารฝึกงาน ภาคเรียนที่3/2563 เข้าปฐมนิเทศพร้อมกัน

นักศึกษาโปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ถ้าพบข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ การจัดการการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นิเทศศาสตร การเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี

ประกาศผลการพิจารณาเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน/2563

การจัดการการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นิเทศศาสตร การเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี

รายชื่ออาจารย์นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2563

การสื่อสารการตลาด การจัดการการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ การบัญชี การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นิเทศศาสตร การเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ