ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน ๑ ห้องคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์  >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ << เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ << แบบ บก. ๐๑ >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ << รูปแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุง >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ << แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ <<

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวันที่ ๑๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ ๓๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒