Certificate MSRC2022

แสดงบทความทั้งหมด
***รหัสผ่านคือ เบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานในเว็บไซต์ MSRC2022***

 

Certificate Sort by type

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการ
การบัญชี
การบัญชีและการเงิน
นิเทศศาสตร์
บริหารธุรกิจ

Certificate Sort by presentation

ภาคบรรยาย
ภาคโปสเตอร์

——————————————————————–

ไฟล์นำเสนอ การบรรยายพิเศษ  “การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเชิงรุกและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”  โดย ศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์