Certificate Best Paper Award MSRC2022 (Oral)

Best Paper Award ในการนำเสนอรูปแบบบรรยาย

***รหัสผ่านคือ เบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานในเว็บไซต์ MSRC2022***