หมายเลขโทรศัพท์ภายในฯ

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
งานบริหารจัดการ
หัวหน้าบริหารจัดการ 1257
งานสารบรรณ/งานประกันคุณภาพ 1154
งานวิชาการ 1415
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1154
งานวิจัย/บริการวิชาการ/งานประชาสัมพันธ์ 1160
งานประชาสัมพันธ์ 1253
งานบริหารการศึกษา
หัวหน้างานบริหารการศึกษา 1254
งานจัดซื้อจัดจ้างและซ่อมบำรุง 1531
งานเบิก-จ่าย และพัสดุและโสตทัศนูปกรณ์ 1599
งานเบิกจ่ายงบประมาณและกิจการนักศึกษา 1532
งานระบบเทคโนโลยีสารเทศ 1260