หมายเลขโทรศัพท์ภายในฯ

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
คณบดี 1501

รองคณบดีฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ

1521
รองคณบดีฝ่ายงานวิชาการและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1522
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1519

รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1520
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
งานบริหารจัดการ
หัวหน้าบริหารจัดการ 1255
งานสารบรรณ/งานประกันคุณภาพ 1415
งานวิชาการ
1160
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1154
งานวารสาร
1154
งานประชาสัมพันธ์ 1253
งานบริหารการศึกษา
หัวหน้างานบริหารการศึกษา 1254
งานจัดซื้อจัดจ้างและซ่อมบำรุง 1532
งานเบิก-จ่าย และพัสดุและโสตทัศนูปกรณ์ 1532
งานเบิกจ่ายงบประมาณและกิจการนักศึกษา 1598
งานระบบเทคโนโลยีสารเทศ 1260