ดาวน์โหลดเอกสาร

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

**เพื่อการแสดงผลให้การกรอกแบบฟอร์ม ไฟล์ .pdf ให้ถูกต้อง ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat >> ดาวน์โหลดโปรแกรม <<

สรุปวาระการประชุม วิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 28

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการส่งผลการเรียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

คู่มืออาจารย์นิเทศ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ใบเบิกค่าสอน (ไฟล์ Excel)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายงานไปราชการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มอนุมัติโครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้อง

คลิกเพื่อไปที่แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ยานพาหนะ

คลิกเพื่อไปที่แบบฟอร์ม

ใบขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (มหาวิทยาลัย)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ใบยืมพัสดุ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบรายงานผลไปราชการ(ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงานวิจัย)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานการเป็นวิทยากร/บริการวิชาการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบใบปะใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน และค่ารักษาพยาบาล

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบสรุปผลโครงการใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ใบสำคัญรับเงิน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ใบชดเชยค่าน้ำมัน (กม.)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ปะใบเสร็จไปราชการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ใบแจ้งซ่อม

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ใบสั่งจ้าง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ใบเบิกพัสดุ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สัญญาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สัญญาการยืมเงิน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด