ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

  •  วารสารสนเทศและสื่อใหม่
  • วิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล
  • การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต