ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

เรื่อง

 

รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2562

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2562

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562

ดาวน์โหลด