ประชุมคณาจารย์และบุคลากร

ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้อง ๓๒๔ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

เรื่อง

 

รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2562

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2562

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562

ดาวน์โหลด