ประกาศ/คำสั่ง

ปีงบประมาณ 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัย

ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก (New Voters)

ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการโครงการสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรดำนินงำน โครงการรมหกรรมแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองอุดรธานี

ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม : ธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก

ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ 2560

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ

ดาวน์โหลด

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ

ดาวน์โหลด

เค้าโครงงานวิจัยที่ได้รับทุน

ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ 2559

เค้าโครงวิจัยที่ได้รับทนุสนับสนุน

ดาวน์โหลด