ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายนามคณบดี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ผศ.จรูญ ถาวรจักร์

พ.ศ. 2528-2532

อ.สมศักดิ์ วรามิตร

พ.ศ. 2532-2534

ผศ.อภิชิต รัตนโกเมศ

พ.ศ. 2534-2538

ผศ.นิพนธ์ บุญรักษา

พ.ศ. 2538-2542

รศ.ดร.กฤติกา แสนโภชน์

พ.ศ. 2542-2544

ผศ.สมสุข โชติปาละกุล

พ.ศ. 2544-2548

ผศ.โชคชัย เดชรอด

พ.ศ. 2548-2556

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง

พ.ศ. 2556-2560

ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช

พ.ศ. 2560-2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์

พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน