งานบริการวิชาการ


  • จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

  • การเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจและSME

  • รับทำวิจัยของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

  • รับอบรมหลักสูตรระยะสั้น