วัตถุประสงค์


  • เพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม

  • เพื่อนำองค์ความรู้การวิจัยไปสู่การบริการวิชาการแก่สังคม

  • เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันเครือข่ายในท้องถิ่นและภูมิภาค

  • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น