ความเป็นมา

        เนื่องด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีนโยบายสำคัญในการมุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม เนื่องจากการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมมีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงและการยอมรับจากสังคมและชุมชนได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมจึงถือเป็นพันธกิจที่มีความสำคัญและจำเป็นที่คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินการโดยพัฒนาผลักดันให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทำการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ คลอบคลุม และโปร่งใส ตามโจทย์วิจัยและบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาเติมเต็มศักยภาพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมตอบสนองความต้องการของชุมชนภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ในการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

         ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจท้องถิ่น เพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์และนักศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป