กิจกรรมที่ดำเนินการ

ดำเนินการในรูปแบบของกิจกรรมย่อย จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม
 • จัดตั้งคณะทำงานและประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน
 • ดำเนินการสำรวจความต้องการบริการวิชาการของวิสาหกิจขนาดย่อม
 • ดำเนินการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม
 • ดำเนินการวัดและประเมินผลการพัฒนา
 • จัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 2 การสำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและธุรกิจท้องถิ่น (วิทยาการจัดการโพล)
 • จัดตั้งคณะทำงานและประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน
 • กำหนดประเด็นและพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
 • ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
 • ดำเนินการเก็บรวบรวมภาคสนาม
 • วิเคราะห์และสรุปผล
 • จัดทำรายงานสรุปผลและสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 3 การจัดทำดัชนีด้านเศรษฐกิจและธุรกิจท้องถิ่น
 • จัดตั้งคณะทำงานและประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน
 • กำหนดลักษณะดัชนีและพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
 • ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
 • ดำเนินการเก็บรวบรวมภาคสนาม
 • วิเคราะห์และสรุปผล
 • จัดทำรายงานสรุปผลและสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 4 การบริการวิชาการแก่สังคม
 • หน่วยงานภายนอกแจ้งความต้องการบริการวิชาการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการบริการวิชาการ
 • จัดตั้งคณะทำงานและประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน
 • ดำเนินงานตามกรอบงานที่กำหนด
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน