วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

การพัฒนาตัวบ่งชี้ปัจจัยที่กำหนดการยอมรับเทคโนโลยีชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี

มานน เซียวประจวบ และ นิษา ศักดิ์ชูวงษ์
หน้า 1-16
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์อาหารสัตว์เพื่อการเกษตร

ศักรินทร์ วังคะฮาต และ เอกพล วังคะฮาต
หน้า 17-28
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของผู้บริโภคในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สุชีรา สินทรัพย์, ณัฐศิริ พงศาวลี และ พอพิมพ์ ตันติอธิมงคล
หน้า 29-41
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การเปรียบเทียบแบบจำลองการอุปถัมภ์ร้านค้าปลีกฐานคุณภาพบริการ

สืบชาติ อันทะไชย
หน้า 43-51
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

พัฒนาคน พัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน: กรณีศึกษาการส่งนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคายไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

มนทกานติ์ ศรีตระกูล, พนา ดุลยพัชร์ และ กรีฑา พรหมเทพ
หน้า 53-65
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

หน้าที่และการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุดรธานี

วันฑูรย์ มีมงคล, พนา ดุลยพัชร์ และ นครชัย ชาญอุไร
หน้า 67-75
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า 77-81


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020