วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

ผลกระทบของนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 ต่อการประเมิน มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัฒนา ศรีถาวร และ ยศวินกาญจน์กอบกาญจนพฤติ
หน้า 1-15
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ความสัมพันธ์ของการรับรู้ความเป็นเลิศของการบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่ส่งผลต่อ ความจงรักภักดีของลูกค้าธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทย

ดวงหทัย เต็งรัตนประเสริฐ, อารีรัตน์ ปานศุภวัชร และธีรา เอราวัณ
หน้า 17-28
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มคุณป้า ชุมชนบ้านศาลาดิน นครปฐม

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์
หน้า 29-44
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการแพทย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชุดาพร สอนภักดี, ญาณิศา ทองโปร่ง, ธันยพร วิศรียา, วิมลณัฐ พวงประทุม และ ศุภิสรา ศิรินาวี
หน้า 45-57
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาของอาจารย์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

เพียงเดือน เกิดอำแพง และ ณัฐวุฒิ วิเศษ
หน้า 59-73
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมรุ่นใหม่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์
หน้า 75-91
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความตั้งใจเล่นอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคเกมออนไลน์: กรณีศึกษา เกม PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG)

ศุภกฤต ปิติพัฒน์
หน้า 93-110
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟชงสดในร้านสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพมหานคร

อตินุช กอวีรสกุลชัย และ ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์
หน้า 111-120
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020