วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธุรกิจลิสซิ่ง ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย

ฐิติวรดา แสงสว่าง, พรรณนภา เชื้อบาง, สุทธิรัตน์ พลอยบุตร, สุพรรษา จิตต์มั่น และ เฉวียง วงศ์จินดา
หน้า 1-12
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักวิชาการเงินและบัญชี ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รุ่งรัศมี รัชสมบัติ และ กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
หน้า 13-27
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

สื่อดิจิทัลและกิจกรรมที่ส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล ของพนักงานองค์กรบริษัทมหาชน

จตุพงศ์ ภูอาวุธ และ ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์
หน้า 29-42
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปลาส้มสายเดี่ยว : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ แปรรูปปลา บ้านห้วยบง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

หทัยรัตน์ ศรีบุบ, ศรสวรรค์ ลีกุล, อาทิตยา นามมาตย์ และ อรชุมา มูลศรี
หน้า 43-55
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อการสื่อสารทางการเรียน

อารีย์ มยังพงษ์, เกื้อกูล ตาเย็น และ ณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช
หน้า 57-71
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ผลกระทบของประสบการณ์ลูกค้าที่มีต่อความจงรักภักดีของธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว ในประเทศไทย

นนิตา สมบุตร, นริศรา สัจจพงษ์ และ อารีรัตน์ ปานศุภวัชร
หน้า 73-87
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ร่วมสมัยที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานทางการตลาด ของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชานัตตา วงศ์ศิริ, อารีรัตน์ ปานศุภวัชร และ ธีรา เอราวัณ
หน้า 89-100
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในการใช้แพลตฟอร์มตลาดอิเล็กทรอนิกส์

นิษา ศักดิ์ชูวงษ์
หน้า 101-115
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020