วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (กรกฏาคม - สิงหาคม)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (กรกฏาคม - สิงหาคม)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

ความสัมพันธ์ของคุณภาพการสอบบัญชีและการวางแผนภาษี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พิชญาภร สามะบุตร, สัตยา ตันจันทร์พงศ์, ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล และ ศฐา วรุณกุล
หน้า 1-13
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ไกรวุธ เกษตรเอี่ยม
หน้า 15-26
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ความพึงพอใจของพนักงานในการใช้บริการห้องรับประทานอาหารศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่: ศึกษาในช่วงการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ฤทัยรัตน์ ไชยทองสี, พุฒธิเมธ ทองนอก, นาตยา พุฒติ, จิระพงค์ เรืองกุน และวิทยา นามเสาร์
หน้า 27-42
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ ข้าราชการครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

เจตน์สฤษฎิ์ วินัยธรรม และ ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
หน้า 43-52
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี

โชคชัย เดชรอด
หน้า 53-66
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ผลกระทบของกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุและการควบคุมภายในด้านพัสดุ ที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

ปวริศา แสงคำ, ธกานต์ ชาติวงศ์ และ กรไชย พรลภัสรชกร
หน้า 67-84
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

กลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ

ศุภากร เอี่ยมอำพร และ สุตราภัทร จันทรประเสริฐ
หน้า 85-98
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่น การจัดส่งอาหารในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

คมกริช สนิทชน
หน้า 99-112
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020